Cijfers 2012

Print deze pagina Download jaarverslag

Contacten

Overzicht: Contacten met Awel over alle contactkanalen heen

In 2012 registreerde Awel in totaal 27.728 contacten met kinderen en jongeren. Dat is een stijging van 8% tegenover 2011. Het aantal contacten via het forum bleef gelijk. Door een uitbreiding van de chatdienstverlening ziet Awel een verdubbeling van het aantal gevoerde chatgesprekken tegenover vorig jaar. Bij de e-mail was er een toename van 20% en bij de telefoon een daling met 6%.

Download hier een uitgebreide analyse van de contacten per contactkanaal

Soort contact

Wanneer we het soort contact nauwkeuriger bekijken, dan stellen we een lichte verschuiving naar meer dialogen (en bedankjes) vast van +2%. De dialogen zijn naar goede gewoonte de belangrijkste vorm van contact met kinderen en jongeren. De telefoon blijft wel geplaagd door een hoog aantal scheld- en giecheloproepen (37%). 

Dialogen

Het aantal dialogen nam in absolute cijfers toe met 10% tegenover 2011. Awel telde er 23.507 in 2012. Voor het forum bleef dat aantal gelijk. De chat daarentegen liet ook hier een verdubbeling zien en de e-mail kende een toename met 20%. Voor de telefoon noteerde Awel een lichte daling van 5%.

Wat de spreiding van de dialogen over de verschillende communicatiekanalen betreft ziet Awel ook hier een belangrijke verschuiving. Het aandeel van de dialogen via chat en e-mail nam toe met respectievelijk 5% en 3%. De chat verdubbelde daarmee haar aandeel. De e-mail wordt hét contactkanaal waarlangs Awel het meest dialogen voert. Het aandeel van de telefoon en het forum nam af met 5% en 3%. 

In de soort dialogen die Awel voert met kinderen en jongeren is er weinig verschuiving in vergelijking met 2011. De meeste kinderen en jongeren contacteren Awel om hun verhaal te doen. Bij de telefoon ziet Awel wel een behoorlijk aantal informatievragen en testgesprekken. Verder voert Awel weinig crisisgesprekken.

Website

Awel telde in 2012 in totaal 651.927 bezoeken op haar websites kjt.org en awel.be. Dat is 19% minder dan in 2011. Na de overschakeling van de oude naar de nieuwe website op 17 mei zag Awel een terugval in het aantal bezoeken. Toch vinden kinderen en jongeren terug de weg naar Awel, zo bewijst de stijgende trend in het aantal bezoeken de laatste maanden van 2012.

Deze bezoeken gebeuren ook steeds meer via mobiele toestellen. Waar in 2011 zo'n 9% van de bezoeken mobiel gebeurden, is dit in 2012 al opgelopen tot 19%.

Het weigeringspercentage (in de tabel vallen de maanden januari tot april onder de oude website kjt.org, vanaf 17 mei werd overgeschakeld naar awel.be en vallen bijgevolg alle maanden erna onder de nieuwe website) bedraagt zo'n 52%, een daling met 10% tegenover 2011. Deze daling is eveneens toe te schrijven aan de komst van de nieuwe website. In dit geval is deze daling positief te interpreteren: minder mensen verlaten de website na de eerste pagina.

Bekijk hier een analyse van de meest bezochte webpagina's op awel.be.

Oproeper

Awel voert duidelijk meer gesprekken met meisjes (60%) dan met jongens (22%). Mogelijk komt dit doordat het 'vragen van hulp' meer aanvaard is bij meisjes dan bij jongens. Meisjes lijken een lichte voorkeur te hebben voor de e-mail, terwijl jongens eerder naar de telefoon grijpen.

Wat de leeftijd betreft, kan Awel weinig gegronde uitspraken doen omdat de leeftijd meestal onbekend blijft. Awel kan dus hoogstens vermoeden dat de 13-15-jarigen de grootste groep vormen. 

Thema's

Top 10 gespreksonderwerpen over alle contactkanalen heen

*Dit is het percentage ten opzichte van het totale aantal dialogen (23.507). Let wel, in één dialoog kunnen meerdere thema's aan bod komen.

De drie belangrijkste gespreksonderwerpen van 2012 over de verschillende contactkanalen heen waren 'Relatie tot ouders', 'verliefdheid/aanmaken/afwijzen' en 'vriendschap/vrienden helpen/vrienden maken'. In vergelijking met 2011 speelden thema één en twee en thema drie en vier haasje over. Sinds 2012 wordt er bij Awel geregistreerd aan de hand van een herwerkte lijst. Een van de nieuwe thema's 'relatie tot medeleerlingen' verwierf meteen een plaatsje in de top 10 en het thema 'info over vrijen' schoof meer naar beneden. 

Top 10 gespreksonderwerpen bij de jongens

Top 10 gespreksonderwerpen bij de meisjes

*** Dit is het percentage ten opzichte van het totale aantal dialogen met jongens respectievelijk meisjes

Zowel jongens als meisjes contacteren Awel in de eerste en tweede plaats over 'verliefdheid/aanmaken/afwijzen' en 'relatie tot ouders'. Bij de jongens lijkt het thema 'pesten/cyberpesten' een belangrijkere plaats in te nemen, alsook seksuele thema's als 'masturbatie' en 'vrijen/tongzoenen/seksuele problemen'. Typischer voor meisjes zijn dan weer thema's als 'niet goed in je vel zitten/somberheid' en 'depressie/zelfmoordgedachten'.

Nog meer details weten? Download hier een uitgebreide thema-analyse.

Doorverwijzingen

Top 10

In principe probeert Awel zo weinig mogelijk door te verwijzen. In een focusbevraging (2008) gaven jongeren aan een antwoord van Awel zelf te verwachten. Niettemin is doorverwijzing naar een meer gespecialiseerde dienst- of hulpverlening soms nodig. Ook gaat Awel met het kind of de jongere op zoek naar steunfiguren in zijn/haar omgeving. Ook deze doorverwijzingen zijn opgenomen in deze tabel.

Wie graag de volledige analyse van doorverwijzingen bij Awel bekijkt, kan deze hier downloaden.